Kushtet e përdorimit

1. Pronë intelektuale.

Shërbimi, faqja dhe të gjitha informacionet dhe / ose përmbajtjet që shihni, dëgjoni ose përndryshe përjetoni në Sajt ("Përmbajtja") mbrohen nga Kina dhe të drejtat e autorit, marka tregtare dhe ligjet e tjera, dhe i përkasin elementeve kyç. com ose prindërit e saj, partnerët, bashkëpunëtorët, kontribuesit ose palët e treta.Key-Component.com ju lejon një licencë personale, jo të transferueshme, jo-ekskluzive për të përdorur sitin, shërbimin dhe përmbajtjen për të shtypur, shkarkuar dhe ruajtur pjesë të Përmbajtja që ju zgjidhni, me kusht që: (1) përdorni vetëm këto kopje të Përmbajtjes për qëllime të biznesit tuaj të brendshëm ose përdorimin tuaj personal, jo-komercial; (2) mos kopjoni ose postoni përmbajtjen në ndonjë kompjuter të rrjetit ose transmetoni, shpërndani ose transmetoni përmbajtjen në ndonjë media; (3) mos modifikoni ose ndryshoni përmbajtjen në asnjë mënyrë,ose fshini ose ndryshoni çdo njoftim për të drejtat e autorit ose markën tregtare. Asnjë e drejtë, titull ose interes për ndonjë përmbajtje ose materiale të shkarkuar nuk është transferuar tek ju si rezultat i kësaj licence.Key-Component.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plota të pronësisë intelektuale në çdo përmbajtje që ju shkarkuar nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju që të përdorni personalisht përmbajtjen siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveçse siç lejohet me ligj të zbatueshëm. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe tjetër ose faqe në internet. Ju nuk mund të lidhni "lidhje të thella" me Faqen, d.m.th., të krijoni lidhje për këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa leje me shkrim.Asnjë e drejtë, titull ose interes për ndonjë përmbajtje ose materiale të shkarkuar nuk ju është transferuar si rezultat i kësaj licence.Key-Component.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plotë të pronësisë intelektuale në çdo përmbajtje që shkarkoni nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju që të përdorni përdorimin personal të Përmbajtjes siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç lejohet me ligj në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni , ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe tjetër ose faqe në internet. Mund të mos lidhni "lidhje të thella" me sitin, d.m.th., të krijoni lidhje për këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të Sajti pa lejen me shkrim.Asnjë e drejtë, titull ose interes për ndonjë përmbajtje ose materiale të shkarkuar nuk ju është transferuar si rezultat i kësaj licence.Key-Component.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plotë të pronësisë intelektuale në çdo përmbajtje që shkarkoni nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju që të përdorni përdorimin personal të Përmbajtjes siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç lejohet me ligj në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni , ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe tjetër ose faqe në internet. Mund të mos lidhni "lidhje të thella" me sitin, d.m.th., të krijoni lidhje për këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të Sajti pa lejen me shkrim.titulli ose interesi për çdo përmbajtje ose materiale të shkarkuar ju është transferuar si rezultat i kësaj licence.Key-Component.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plota të pronësisë intelektuale në çdo Përmbajtje që shkarkoni nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju Bëni përdorimin personal të Përmbajtjes siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës së markës tregtare, përveç siç lejohet nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni ose kornizë. faqja fillestare ose faqet e tjera të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe ose faqe të tjera të internetit. Ju nuk mund të lidhni "lidhje të thella" me Faqen, d.m.th., të krijoni lidhje për këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa leje me shkrimtitulli ose interesi për çdo përmbajtje ose materiale të shkarkuar ju është transferuar si rezultat i kësaj licence.Key-Component.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plota të pronësisë intelektuale në çdo Përmbajtje që shkarkoni nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju Bëni përdorimin personal të Përmbajtjes siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës së markës tregtare, përveç siç lejohet nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni ose kornizë. faqja fillestare ose faqet e tjera të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe ose faqe të tjera të internetit. Ju nuk mund të lidhni "lidhje të thella" me Faqen, d.m.th., të krijoni lidhje për këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa leje me shkrimcom rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plota të pronësisë intelektuale në çdo Përmbajtje që shkarkoni nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju që të përdorni personalisht përmbajtjen siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë Sajti pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç është e lejuar nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni, ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe ose faqe tjetër. Ju nuk mund të lidheni " lidhje të thella "me Faqen, d.m.th., krijoni lidhje me këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa lejen me shkrim.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plota të pronësisë intelektuale në çdo Përmbajtje që shkarkoni nga faqja, duke iu nënshtruar kësaj licence të kufizuar për ju që të përdorni personalisht përmbajtjen siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë Sajti pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç është e lejuar nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni, ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe ose faqe tjetër. Ju nuk mund të lidheni " lidhje të thella "me Faqen, d.m.th., krijoni lidhje me këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa lejen me shkrim.Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç lejohet nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni, ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe tjetër ose faqe në internet. Ju nuk mund të lidhni "lidhje të thella" me Faqen, d.m.th., të krijoni lidhje me këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa lejen me shkrim.Ju nuk mund të përdorni asnjë prej shenjave ose logove që shfaqen në të gjithë sitin pa pëlqimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç lejohet nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, copëtoni, ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe tjetër ose faqe në internet. Ju nuk mund të lidhni "lidhje të thella" me Faqen, d.m.th., të krijoni lidhje me këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa lejen me shkrim.krijoni lidhje në këtë sit që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa lejen me shkrim.krijoni lidhje në këtë sit që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të sitit pa lejen me shkrim.

 

2.Deklarimi i Garancive.

Key-Component.com nuk bën asnjë garanci të shprehur, të nënkuptuar ose përfaqësime në lidhje me cilindo produkt, ose në lidhje me sitin, shërbimin ose përmbajtjen. Key-Component.com shprehimisht hedh poshtë të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehur, të nënkuptuar, statutore ose në të kundërt, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, nënkuptuar garancitë e tregtimit, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, titullin dhe asnjë shkelje në lidhje me produktet, sitin, shërbimin dhe përmbajtjen.Key-Component.com nuk garanton se çfarë funksionet e kryera nga siti ose shërbimi do të jenë të pandërprera, me kohë, të sigurta ose pa gabime, ose që defektet në sit ose shërbimi do të korrigjohen.Key-Component.com nuk garanton saktësinë ose tërësinë e përmbajtjes, ose që ndonjë gabim në përmbajtje do të korrigjohet. siti,shërbimi dhe përmbajtja ofrohen mbi bazën "Siç është" dhe "sa është në dispozicion".

Në Key-Component.com, adresat IP të vizitorëve rishikohen dhe analizohen në mënyrë periodike me qëllim të monitorimit, dhe në mënyrë efektive të përmirësimit vetëm në faqen tonë të internetit, dhe ato nuk do të ndahen jashtë Key-Component.com.

Gjatë një vizite në uebfaqe, ne mund t'ju kërkojmë informacione për kontaktin (adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, numrin e faksit dhe adresat e transportit / faturimit). Këto informata mblidhen në baza vullnetare — dhe vetëm me miratimin tuaj.

 

3.Kufizimi i Përgjegjësisë.

Në asnjë rast Key-Component.com nuk do të jetë përgjegjës ndaj blerësit ose ndaj ndonjë pale të tretë për dëmet indirekte, incidente, speciale, pasuese, ndëshkuese ose shembullore (përfshirë pa kufizime fitimet e humbura, humbjet e humbura ose humbjen e mundësisë së biznesit) jashtë ose në lidhje me (I) productdo produkt ose shërbim që sigurohet ose sigurohet nga Key-Component.com, ose përdorimi i pamundësisë për të përdorur të njëjtën; (II) Përdorimi ose pamundësia për të përdorur sitin, shërbimin, ose përmbajtja, (III) transactiondo transaksion i kryer përmes ose lehtësuar nga faqja; (IV) claimdo pretendim që i atribuohet gabimeve, lëshimeve ose pasaktësive të tjera në sit, shërbim dhe / ose përmbajtje; (V) Qasje e paautorizuar në ose lehtësim i transmetimeve ose të dhënave tuaja, (VI) Deklaratat ose sjellja e ndonjë pale të tretë në sit ose shërbim; (VII) matterdo çështje tjetër në lidhje me produktet, sitin,shërbimi ose përmbajtja, edhe nëse Key-Component.com është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla.

Detyrimi dhe përgjegjësia e vetme e Key-Component.com për defektet e produktit do të jetë, sipas opsionit të Key-Component.com, të zëvendësojë një produkt të tillë të dëmtuar ose rimbursimin e klientit shumën e paguar nga klienti, prandaj në asnjë rast nuk duhet që detyrimi i Key-Component.com të tejkalojë pricemimi i blerjes së blerësit. Ilaçi i mësipërm do t'i nënshtrohet njoftimit me shkrim të blerësit për defektin dhe kthimin e produktit të dëmtuar brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga blerja. Mjeti i mësipërm nuk zbatohet për produktet që janë nënshtruar keqpërdorimit (përfshirë pa kufizim statik shkarkim), neglizhencë, aksident ose modifikim, ose për produktet që janë bashkuar ose ndryshuar gjatë montimit, ose përndryshe nuk janë të afta të testohen. Nëse jeni të pakënaqur me sitin, shërbimin, përmbajtjen ose me termat e përdorimit ,ilaçi juaj i vetëm dhe ekskluziv është të ndërpresni përdorimin e faqes. Ju pranoni, me përdorimin tuaj të faqes, se përdorimi juaj i faqes është në rrezik tuaj.